A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 

     
  (895.pdfพิมพ์ PDF)
พบชื่อเคมี: 2,2-Dimethylpropane CAS No. 463-82-1 UN/ID NO. 2044

การใช้ประโยชน์

ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

อันตรายต่อสุขภาพ

ความคงตัวและการเกิดปฎิกิริยา

อัคคีภัย/ระเบิด

การเก็บรักษา/ขนส่ง

การกำจัดกรณีรั่วไหล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การปฐมพยาบาล

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

การปฎิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสารอ้างอิง

สถิติการเข้าชมหน้านี้: 3021
 
ชื่อเคมี IUPAC: 2,2-Dimethylpropane
ชื่อเคมีทั่วไป 2,2-Dimethylpropane
ชื่อพ้องอื่นๆ Dimethylpropane; Neopentane; Neopentane (in Cylinder without value);
สูตรโมเลกุล 895.gif สูตรโครงสร้าง 463-82-1
รหัส IMO 3 2.1 CAS No. 463-82-1 รหัส EC NO. -
UN/ID No. 2044 รหัส RTECS TY 1190000
รหัส EUEINECS/ELINCS - ชื่อวงศ์ Aliphatic hydrocarbon
ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า -
แหล่งข้อมูลอื่นๆ CHEMINFO



3. การใช้ประโยชน์ (Uses)


- เป็นวัตถุดิบในการผลิต isobutylene , ในการผลิตยาง Butylrubber เป็นสารที่มีอยู่ในก๊าซธรรมชาติ , น้ำมันปิโตรเลียม




4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD50(มก./กก.) : 
 100
( หนู)
LC50(มก./ม3) :
 -
/ -
ชั่วโมง
( -)
IDLH(ppm) :
 1500
ADI(ppm) :
 -
MAC(ppm) :
 -
PEL-TWA(ppm) :
 600
PEL-STEL(ppm) :
 750
PEL-C(ppm) :
 -
TLV-TWA(ppm) :
 600
TLV-STEL(ppm) :
 750
TLV-C(ppm) :
 -
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) :
 -
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) :
 -
พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm)  :
 
 
 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
 -
ระยะสั้น
 -
ค่าสูงสุด
 -
สารเคมีอันตราย : 
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3

ชนิดที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :



5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ก๊าซ สี : ไม่มีสี กลิ่น : - นน.โมเลกุล : 72.15
จุดเดือด(0ซ.) : 9 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) : -17
ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 0.59 ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 2.5
ความหนืด(mPa.sec) :
 -
ความดันไอ(มม.ปรอท) :
  1100
ที่
 22
0ซ.
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : ไม่ละลายน้ำ ที่ 
 -
0ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) :
 -
ที่
 -
0ซ.
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm =
 2.95
มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 =
 0.34
ppm ที่
 25
0ซ.
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :
  - สารนี้สามารถละลายได้ในแอลกฮอล์และอีเทอร์



6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)


สัมผัสทางหายใจ - การหายใจเข้าไปจะทำให้เกิดอาการหายใจถี่รัว มีอาการเหนื่อยล้า คลื่นไส้อาเจียน อารมณ์แปรปรวน หมดสติ มีอาการชัก และอาการโคม่าถึงขั้นเสียชีวิตได้
สัมผัสทางผิวหนัง - การสัมผัสถูกผิวหนัง จะไม่ก่อให้เกิดการระคายผิว ถ้าเป็นของเหลวจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเล็กน้อย
กินหรือกลืนเข้าไป - การกลืนกินเข้าไป ไม่มีผลเนื่องจากเป็นก๊าซ
สัมผัสถูกตา - การสัมผัสถูกตา เป็นก๊าซจะไม่ทำให้ระคายเคือง แต่ถ้าเป็นของเหลวจะระคายเคืองและเจ็บปวดตา
การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ,อื่น ๆ -



7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)


- ความคงตัวทางเคมี : ปกติจะคงตัว
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : ไม่เกิดขึ้น
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ประจุไฟฟ้าสถิต , ประกายไฟ , เปลวไฟ , แหล่งจุดติดไฟอื่นๆ
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์อย่างแรง เช่น เปอร์ออกไซด์ , ไนเตรตและเปอร์คลอเรต






8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(0ซ.) :  -6.7 จุดลุกติดไฟได้เอง(0ซ.) :  450
ค่า LEL % : 1.4 UEL % :  7.5 NFPA Code :   0-4-0
LFL % : 1.4 UFL % :  7.5
- ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิตย์ ทำให้เกิดสารลุกไหม้ได้
- สารที่เกิดจากการเผาไหม้และการสลายตัว : ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์
- อันตรายเพลิงไหม้ : เป็นก็าซไวไฟ เกิดการระเบิดได้ถ้าผสมกับอากาศ ไอสามารถแพร่ไปยังแหล่งจุดติดไฟและเกิดเพลิงไหม้ย้อนกลับมาได้
- สารดับเพลิง : โฟม , ผงเคมีแห้ง , คาร์บอนไดออกไซด์ , และน้ำฉีดเป็นฝอย
- วิธีการดับเพลิง : ย้ายภาชนะบรรจุสารออกจากบริเวณเพลิงไหม้ ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ ผู้ดับเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH





9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)


- การเก็บรักษา : บริเวณที่เก็บสาร ควรมีการทำความสะอาด
- เก็บในที่ที่เย็น แห้ง และมีการระบายอากาศดี
- เก็บห่างจากการสัมผัสโดยตรงกับแสงอาทิตย์
- ชื่อในการขนส่ง : 2,2-Dimethylpropane
- รหัส UN: 2044
- ประเภทอันตราย: 2.1 ก๊าซไวไฟ
- กลุ่มการบรรจุ : กลุ่ม III




10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)


- วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหล ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ให้ทำความสะอาดโดยบุคคลที่ได้รับการฝึกมา
- จัดให้มีการระบายอากาศในบริเวณที่หกรั่วไหล พร้อมกับการเคลื่อนย้ายแหล่งจุดติดไฟออกจากบริเวณที่สารหกรั่วไหล และเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อม
- ให้ทำการหยุดรั่วไหลของสารถ้าสามารถทำได้โดยปราศจากความเสี่ยงอันตราย
- ใช้การฉีดน้ำเป็นฝอยเพื่อลดไอระเหย และกั้นแยกบริเวณที่หกรั่วไหลจนกว่าก๊าซจะแพร่กระจายออกไปหมด
- ป้องกันอย่าให้สารไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ หรือบริเวณที่อับอากาศ
- การพิจารณาการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด




11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)


 

 

 

ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :




12. การปฐมพยาบาล (First Aid)


หายใจเข้าไป:   - การหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหัวใจหยุดเต้นให้ทำการกระตุ้นหัวใจ นำส่งไปพบแพทย์ทันที
กินหรือกลืนเข้าไป:   - การกลืนกินเข้าไป เนื่องจากสารนี้มีคุณสมบัติเป็นก๊าซ จึงไม่มีผลต่อการกลืนกินเข้าไป
สัมผัสถูกผิวหนัง:     - การสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนออก ล้างบริเวณที่โดนสารด้วยน้ำและสบู่เป็นเวลา 5 นาที หรือจนสารเคมีออกหมด ล้างเสื้อผ้าให้สะอาด ก่อนนำมาใช้ใหม่
สัมผัสถูกตา :   - การสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ำอุ่น เป็นเวลา 5 นาที หรือจนสารออกหมด ขณะล้างให้เปิดเปลือกตาขึ้น นำส่งไปพบแพทย์ทันที
อื่น ๆ:     -

 


13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)


- ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม




14. การเก็บและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : 
- OSHA NO. : -
วิธีการเก็บตัวอย่าง :

กระดาษกรอง

หลอดเก็บตัวอย่าง

อิมพิ้นเจอร์
วิธีการวิเคราะห์ :

ชั่งน้ำหนัก

สเปคโตโฟโตมิเตอร์

แก๊ซโครมาโตกราฟฟี

อะตอมมิกแอบซอปชั่น
ข้อมูลอื่น ๆ :
 



15. ขั้นตอนการปฎิบัติงานฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide :

04 DOT Guide : 115

 - กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650
 - ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447,0 2298 2457




16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า - "

2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า - "

3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า 1.201 "

4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า 325-344 "

5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 2391 "

6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,นำอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า 46 "

7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. , - "

8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หน้า - "

9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หน้า 46 "

10. Source of Ignition หน้า 93 "

11. "อื่น ๆ" http://chemtrack.trf.or.th "


หน้าแรก | ชื่อเคมี | รหัส UN/ID No. | รหัส CAS No. | คำนิยาม | แหล่งข้อมูลอ้างอิง | เว็บไซต์อื่น | ข้อเสนอแนะ


หากท่านมีปัญหาในการใช้งานเวปไซต์ กรุณาติดต่อ webmaster โทร. 0 2298 2244