A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 

     
  (589.pdfพิมพ์ PDF)
พบชื่อเคมี: Hexyl hydride CAS No. 110-54-3 UN/ID NO. 1208

การใช้ประโยชน์

ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

อันตรายต่อสุขภาพ

ความคงตัวและการเกิดปฎิกิริยา

อัคคีภัย/ระเบิด

การเก็บรักษา/ขนส่ง

การกำจัดกรณีรั่วไหล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การปฐมพยาบาล

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

การปฎิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสารอ้างอิง

สถิติการเข้าชมหน้านี้: 39668
 
ชื่อเคมี IUPAC: Hexane
ชื่อเคมีทั่วไป Hexyl hydride
ชื่อพ้องอื่นๆ Normal hexane;N-Hexane; Skellysolve B; Dipropyl; Gettysolve-b; Hex; N-Hexane ;
สูตรโมเลกุล 589.gif สูตรโครงสร้าง 110-54-3
รหัส IMO 3 - CAS No. 110-54-3 รหัส EC NO. -
UN/ID No. 1208 รหัส RTECS MN 9275000
รหัส EUEINECS/ELINCS 203-777-6 ชื่อวงศ์ Aliphatic hydrocarbons
ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า J.T. BAKER INC.
แหล่งข้อมูลอื่นๆ 222 RED SCHOOL LANE PHILLIPSBURG NEW JERSEY USA. 088653. การใช้ประโยชน์ (Uses)


- สารนี้ใช้เป็นสารที่ใช้ในการวิเคราะห์ และตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเคมี
4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD50(มก./กก.) : 
 28710
( หนู)
LC50(มก./ม3) :
 48000
/ 4
ชั่วโมง
( หนู)
IDLH(ppm) :
 1100
ADI(ppm) :
 -
MAC(ppm) :
 -
PEL-TWA(ppm) :
 50
PEL-STEL(ppm) :
 -
PEL-C(ppm) :
 -
TLV-TWA(ppm) :
 50
TLV-STEL(ppm) :
 -
TLV-C(ppm) :
 -
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) :
 -
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) :
 -
พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm)  :
 
 
 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
 -
ระยะสั้น
 -
ค่าสูงสุด
 -
สารเคมีอันตราย : 
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3

ชนิดที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ของเหลว สี : ไม่มีสี กลิ่น : เฉพาะตัว นน.โมเลกุล : 86.18
จุดเดือด(0ซ.) : 69 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) : -95
ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 0.66 ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 3
ความหนืด(mPa.sec) :
 -
ความดันไอ(มม.ปรอท) :
  130
ที่
 20
0ซ.
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : <0.1 ที่ 
 -
0ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) :
 -
ที่
 -
0ซ.
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm =
 3.52
มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 =
 0.28
ppm ที่
 25
0ซ.
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :
 6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)


สัมผัสทางหายใจ - การหายใจเข้าไป จะเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจส่วนบน , เกิดอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, ง่วงนอน, หมดสติ และอาจจะทำให้เกิดอาการสับสน
สัมผัสทางผิวหนัง - การสัมผัสถูกผิวหนัง จะก่อให้เกิดการระคายเคือง ผิวหนังอักเสบ หากดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังจะเป็นอันตราย
กินหรือกลืนเข้าไป - การกลืนหรือกินเข้าไป จะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบย่อยอาหาร ,ปวดศีรษะ, คลื่นไส้, อาเจียน, เวียนศีรษะ
สัมผัสถูกตา - การสัมผัสถูกตา จะก่อให้เกิดการระคายเคืองตา
การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ,อื่น ๆ - ผลเรื้อรังจะกดระบบประสาทส่วนกลาง
- อวัยวะเป้าหมาย : ตา ผิวหนัง ระบบหายใจ ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)


- ความคงตัว : สารนี้มีความเสถียร
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์อย่างแรง คลอรีน ฟูลออรีน แมกนีเซียมเปอร์คลอเรท
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน เปลวไฟ แหล่งของการจุดติดไฟ
- สารอันตรายจากการสลายตัว : ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
- อันตรายจากการเกิดพอลิเมอร์ไรเซชั่น : จะไม่เกิดขึ้น

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(0ซ.) :  -23 จุดลุกติดไฟได้เอง(0ซ.) :  224
ค่า LEL % : 1.2 UEL % :  7.7 NFPA Code :    
LFL % : - UFL % :  -
- สารดับเพลิง : แอลกอฮอล์โฟม, ผงเคมีดับเพลิง หรือคาร์บอนไดออกไซด์
- ใช้น้ำดับเพลงจะไม่ได้ผล ใช้น้ำฉีดหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่ถูกเพลิงไหม้
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม และอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังออกซิเจนในตัว (SCBA)
- การสัมผัสกับสารออกซิไดซ์อย่างรุนแรง จะทำให้เกิดเพลิงไหม้และเกิดก๊าซพิษคาร์บอนมอนนอกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์
9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)


- เก็บในภาชนะบรรจุที่มีฝาปิด
- เก็บในพื้นที่หรือตู้สำหรับเก็บสารไวไฟ
- เก็บห่างจากแหล่งความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ
- มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ
- มีการต่อสารเชื่อม (BOND) และต่อสายดินของถังบรรจุเมื่อทำการถ่ายเทของสาร
- ชื่อสำหรับการขนส่ง : HEXANE
- ประเภทอันตราย : 3
- รหัส UN : 1208
- ประเภทการบรรจุหีบห่อ : กลุ่ม III
10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)


- ปิดกั้นแหล่งจุดติดไฟ สูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดเปลวไฟในบริเวณนี้
- ให้หยุดการรั่วไหลถ้าสามารถกระทำได้โดยปราศจากความเสี่ยงอันตราย
- ใช้ทรายหรือสารดูดซับอื่นที่ไม่ติดไฟ และเก็บใส่ในภาชนะบรรจุสำหรับนำไปกำจัด
- ใช้น้ำฉีดเป็นละอองเพื่อลดไอของสาร
- ให้ฉีดล้างบริเวณที่หกรั่วไหลด้วยน้ำ
- ป้องกันการปนเปื้อนสารไม่ให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำหรือลำน้ำ
- ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) และชุดป้องกันแบบคลุมทั้งตัว
- วิธีการกำจัด : กำจัดตามวิธีของหน่วยงานราชการ และกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมประจำท้องถิ่น EPA
11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)


 

 

 

ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :

- การเลือกประเภทถุงมือ : แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทำมาจากวัสดุประเภท Nitrile (Touch N tuff 4 mil) Laminated film และควรหลีกเลี่ยง Polyvinyl Chloride , Natural Rubber, Neoprene/Natural Rubber Blend
- ข้อแนะนำในการเลือกประเภทหน้ากากป้องกันระบบหายใจ
- สารที่ช่วงความเข้มข้นไม่เกิน 500 ppm : ให้ใช้อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10
- สารที่ช่วงความเข้มข้นไม่เกิน 1000 ppm : ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจประเภทที่ใช้การส่งอากาศสำหรับการหายใจ ซึ่งมีอัตราการไหลของอากาศแบบต่อเนื่อง โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 25 หรือให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50 หรือให้ใช้อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50
- ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการเข้าไปสัมผัสกับสารที่ไม่ทราบช่วงความเข้มข้น หรือการเข้าไปในบริเวณที่มีสภาวะอากาศที่เป็น IDLH : ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก ( pressure-demand / positive pressure mode) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000 หรือให้ใช้อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก ( pressure-demand / positive pressure mode) หรือแบบที่ใช้การทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว และแบบความดันภายในเป็นบวก (combination with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing apparatus) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000
- ในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน : ให้ใช้อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า (gas mask) ซึ่งมี Canister ที่สามารถป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์ ฝุ่น ละอองไอ และฟูม ให้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50
12. การปฐมพยาบาล (First Aid)


หายใจเข้าไป:   - ถ้าหายใจเข้าไป ให้นำส่งไปพบแพทย์ทันที เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณที่สัมผัสถูกสารสู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจนช่วย
กินหรือกลืนเข้าไป:   - ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ถ้าผู้ป่วยมีสติอย่ากระตุ้นให้ผู้ป่วยอาเจียน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำหรือนมปริมาณมาก ๆ ทันที นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกผิวหนัง:     - ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันที ด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที
สัมผัสถูกตา :   - ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที
อื่น ๆ:     -

 


13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)


-ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย, หรือดิน
14. การเก็บและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : 
1500, 3800 OSHA NO. : 7
วิธีการเก็บตัวอย่าง :

กระดาษกรอง

หลอดเก็บตัวอย่าง

อิมพิ้นเจอร์
วิธีการวิเคราะห์ :

ชั่งน้ำหนัก

สเปคโตโฟโตมิเตอร์

แก๊ซโครมาโตกราฟฟี

อะตอมมิกแอบซอปชั่น
ข้อมูลอื่น ๆ :
  - การเก็บตัวอย่างใช้หลอดเก็บตัวอย่างชนิด Coconut shell charcoal 100 mg/50 mg
- การวิเคราะห์ใช้ GC โดยมี FID15. ขั้นตอนการปฎิบัติงานฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide :

14 DOT Guide : 128

 - กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650
 - ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447,0 2298 2457
16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 464 "

2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า 162-163 "

3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า 1.235 "

4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า 325-58 "

5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 1800 "

6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,นำอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า 36 "

7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. , 0279 "

8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หน้า 411 "

9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หน้า 34 "

10. Source of Ignition หน้า 102 "

11. "อื่น ๆ" - "


หน้าแรก | ชื่อเคมี | รหัส UN/ID No. | รหัส CAS No. | คำนิยาม | แหล่งข้อมูลอ้างอิง | เว็บไซต์อื่น | ข้อเสนอแนะ


หากท่านมีปัญหาในการใช้งานเวปไซต์ กรุณาติดต่อ webmaster โทร. 0 2298 2244