A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 

     
  (42.pdfพิมพ์ PDF)
พบชื่อเคมี: Hydrochloride CAS No. 7647-01-0 UN/ID NO. 1789

การใช้ประโยชน์

ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

อันตรายต่อสุขภาพ

ความคงตัวและการเกิดปฎิกิริยา

อัคคีภัย/ระเบิด

การเก็บรักษา/ขนส่ง

การกำจัดกรณีรั่วไหล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การปฐมพยาบาล

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

การปฎิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสารอ้างอิง

สถิติการเข้าชมหน้านี้: 79427
 
ชื่อเคมี IUPAC: Hydrochloric acid
ชื่อเคมีทั่วไป Hydrochloride
ชื่อพ้องอื่นๆ Muriatic acid; Chlorohydric acid; Spirits of salts; Hydrogen chloride (acid); Hydrogen chloride; Hydrogen Chloride Gas only
สูตรโมเลกุล 42.gif สูตรโครงสร้าง 7647-01-0
รหัส IMO 8 2.3 CAS No. 7647-01-0 รหัส EC NO. 017-002-00-2
UN/ID No. 1789 รหัส RTECS MW 4025000
รหัส EUEINECS/ELINCS 231-595-7 ชื่อวงศ์ -
ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า Mallinckrodt Baker Inc.
แหล่งข้อมูลอื่นๆ -3. การใช้ประโยชน์ (Uses)


- ใช้เป็นสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD50(มก./กก.) : 
 900
( กระต่าย)
LC50(มก./ม3) :
 4655
/ -
ชั่วโมง
( หนู)
IDLH(ppm) :
 50
ADI(ppm) :
 
MAC(ppm) :
 
PEL-TWA(ppm) :
 5
PEL-STEL(ppm) :
 
PEL-C(ppm) :
 5
TLV-TWA(ppm) :
 5
TLV-STEL(ppm) :
 
TLV-C(ppm) :
 5
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) :
 
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) :
 
พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm)  :
 
 
 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
 
ระยะสั้น
 
ค่าสูงสุด
 5
สารเคมีอันตราย : 
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3

ชนิดที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กรมโรงงานอุตสาหกรรม5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ของเหลว , ก๊าซ สี : ไม่มีสี กลิ่น : ฉุน นน.โมเลกุล : 36.46
จุดเดือด(0ซ.) : 53 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) : -74
ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 1.18 ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 1.3
ความหนืด(mPa.sec) :
 0.0148
ความดันไอ(มม.ปรอท) :
  190
ที่
 25
0ซ.
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : ละลายได้ ที่ 
 -
0ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) :
 -
ที่
 -
0ซ.
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm =
 1.49
มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 =
 0.67
ppm ที่
 25
0ซ.
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :
  - สารนี้สามารถละลายได้ในเอทานอล6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)


สัมผัสทางหายใจ - การหายใจเอาไอระเหยของสารนี้เข้าไปจะก่อให้เกิดอาการไอ หายใจติดขัด เกิดการอักเสบของจมูก ลำคอ และทางเดินหายใจส่วนบน และในกรณีที่รุนแรง จะก่อให้เกิดอาการน้ำท่วมปอด ระบบหายใจล้มเหลว และอาจเสียชีวิตได้


สัมผัสทางผิวหนัง - การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเกิดผื่นแดง ปวดและเกิดแผลไหม้ การสัมผัสกับสารที่ความเข้มข้นสูงจะก่อให้เกิดแผลพุพองและผิวหนังเปลี่ยน


กินหรือกลืนเข้าไป - การกลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง จะก่อให้เกิดอาการปวด และเกิดแผลไหม้ในปาก คอ หลอดอาหาร และทางเดินอาหาร อาจก่อให้เกิดอาการ คลื่นไส้ และท้องร่วง และอาจทำให้เสียชีวิตได้
สัมผัสถูกตา - การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและอาจก่อให้เกิดการทำลายได้ อาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง และก่อให้เกิดทำลายตาอย่างถาวรได้
การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ,อื่น ๆ - การสัมผัสกับไอระเหยของสารเป็นระยะนานจะก่อให้เกิดการกัดกร่อนต่อกัน และทำให้เกิดฤทธิ์กัดกร่อน เช่นเดียวกับฤทธิ์ของการสัมผัสกรด
- ในบุคคลที่มีอาการผิดปกติทางผิวหนัง หรือเป็นโรคทางตา จะมีความไวต่อการเกิดผลกระทบสารนี้
- ไม่เป็นสารก่อมะเร็งตาม NTP จัดเป็นสารก่อมะเร็งประเภท 3 ตามบัญชีรายชื่อของ IARC7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)


- ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติของการใช้และการเก็บ ภาชนะบรรจุของสารอาจเกิดการแตกออกและระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับความร้อน
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : โลหะ โลหะออกไซด์ ไฮดรอกไซด์ เอมีน คาร์บอเนต สารที่เป็นเบส และสารอื่น ๆ เช่น ไซยาไนด์ ซัลไฟด์ และฟอมัลดีไฮด์
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน และการสัมผัสโดยตรงกับแสง
- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : เมื่อสารนี้สัมผัสกับความร้อน จะเกิดการสลายตัวและปล่อยฟูม/ควันของไฮโดรเจนคลอไรด์ที่เป็นพิษและจะเกิดปฏิกิริยากับน้ำหรือไอน้ำ ทำให้เกิดความร้อน และเกิดฟูมหรือควันของสารที่เป็นพิษและมีฤทธิ์การสลายตัวของสารจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เนื่องจากความร้อนจะทำให้เกิดฟูม/ควันของก๊าซไฮโดรเจนซึ่งสามารถระเบิดได้
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้น8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(0ซ.) :  - จุดลุกติดไฟได้เอง(0ซ.) :  -
ค่า LEL % : - UEL % :  - NFPA Code :   3-0-0
LFL % : - UFL % :  -
- การสัมผัสกับความร้อนสูงหรือการสัมผัสกับโลหะจะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซึ่งไวไฟออกมา
- สารดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ น้ำฉีดเป็นฝอย และทำให้สารเป็นกลางโดยใช้โซดาไฟหรือปูนขาว
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า
- ใช้น้ำฉีดหล่อเย็นเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่สัมผัสเพลิงไหม้ และให้อยู่ห่างจากภาชนะบรรจุสาร
9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)


- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด และป้องกันการเสียหายทางกายภาพ
- เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- เก็บในบริเวณที่มีพื้นป้องกันกรด และมีระบบระบายออกที่ดี
- เก็บห่างจาก การสัมผัสโดยตรงกับแสง ความร้อน น้ำ และสารที่เข้ากันไม่ได้
- อย่าทำการฉีดล้างภายนอกภาชนะบรรจุหรือนำเอาภาชนะไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- เมื่อต้องการเจือจางให้ทำการค่อย ๆ เติมกรดปริมาณน้อย ๆ ลงในน้ำ อย่าใช้น้ำร้อนหรืออย่าทำการเติมน้ำลงในกรดเพราะจะทำให้ไม่สามารถควบคุมจุดเดือดของสารได้
- เมื่อทำการเปิดภาชนะบรรจุสารที่ทำจากโลหะให้ใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดประกายไฟ เพราะในการเปิดอาจเกิดก๊าซไฮโดรเจนขึ้นได้
- ภาชนะบรรจุของสารที่เป็นถังเปล่า แต่มีกากสารเคมีตกค้างอยู่ เช่น ไอระเหย ของเหลว อาจเป็นอันตรายได้
- ให้สังเกตคำเตือนและข้อควรระวังทั้งหมดที่ให้ไว้สำหรับสารนี้
- ชื่อทางการขนส่ง : Hydrochloric acid
- รหัส UN : 1789
- ประเภทอันตราย : 8
- ประเภทการบรรจุหีบห่อ :กลุ่ม III

10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)


- วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหล ให้จัดให้มีการระบายอากาศในบริเวณที่มีการหกรั่วไหล
- ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ให้กั้นแยกเป็นพื้นที่อันตราย และกันบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันออกจากบริเวณหกรั่วไหล
- ให้เก็บของเหลวที่หกรั่วไหลและนำกลับมาใช้ใหม่ถ้าสามารถทำได้
- ทำให้สารเป็นกลางโดยใช้สารที่เป็นเบส เช่น โซดาไฟ ปูนขาว และทำการดูดซับส่วนที่หกรั่วไหลด้วยวัสดุที่เฉื่อย เช่น แร่หินทราย (Vermiculite) ทรายแห้ง ดิน และเก็บใส่ในภาชนะบรรจุสำหรับกากของเสียเคมี11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)


 

 

ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :

- ข้อแนะนำในการเลือกประเภทหน้ากากป้องกันระบบหายใจ
- สารที่ช่วงความเข้มข้นไม่เกิน 50 ppm :ให้เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ซึ่งใช้สารเคมีประเภทที่เหมาะสมเป็นตัวดูดซับในการกรอง (Cartridge) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10 หรือให้ใช้อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า (gas mask) ซึ่งมี canaister ประเภทที่เหมาะสม โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 250 หรือให้ใช้อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) ซึ่งใช้สารเคมีประเภทที่เหมาะสมเป็นตัวดูดซับในการกรอง (Cartridge) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50
- ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการเข้าไปสัมผัสกับสารที่ไม่ทราบช่วงความเข้มข้น หรือการเข้าไปในบริเวณที่มีสภาวะอากาศที่เป็น IDLH : ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก ( pressure-demand / positive pressure mode) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000 หรือให้ใช้อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก ( pressure-demand / positive pressure mode) หรือแบบที่ใช้การทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว และแบบความดันภายในเป็นบวก (combination with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing apparatus) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000
- ในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน : ให้ใช้อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า และอุปกรณ์กรองอนุภาคประสิทธิภาพ (HEPA filter) หรือ ให้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50
12. การปฐมพยาบาล (First Aid)


หายใจเข้าไป:   - ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นำส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป:   - ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป อย่ากระตุ้นให้เกิดการอาเจียนให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ หรือนมปริมาณมาก ๆ ถ้าสามารถหาได้ ห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ นำส่งไปพบแพทย์ทันที
สัมผัสถูกผิวหนัง:     - ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ซักทำความสะอาดเสื้อผ้า และรองเท้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกตา :   - ถ้าสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที กระพริบตาถี่ ๆ นำส่งไปพบแพทย์ทันที
อื่น ๆ:    

 


13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)


- เมื่อรั่วไหลลงสู่ดินคาดว่าสารนี้จะไม่เกิดการสลายตัวทางชีวภาพ และสารนี้อาจถูดดูดซึมเข้าสู่แหล่งน้ำใต้ดินได้
- สารนี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ จะเกิดอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช
- ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ น้ำเสีย หรือดิน


14. การเก็บและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : 
7903 OSHA NO. : ID 174 SG
วิธีการเก็บตัวอย่าง :

กระดาษกรอง

หลอดเก็บตัวอย่าง

อิมพิ้นเจอร์
วิธีการวิเคราะห์ :

ชั่งน้ำหนัก

สเปคโตโฟโตมิเตอร์

แก๊ซโครมาโตกราฟฟี

อะตอมมิกแอบซอปชั่น
ข้อมูลอื่น ๆ :
  - การเก็บตัวอย่างใช้ Washed silica gel, 400 mg/1200 mg with glass fiber filtger plug
- อัตราไหลสำหรับเก็บตัวอย่าง 0.2 ถึง 0.5 ลิตรต่อนาที
- ปริมาตรเก็บตัวอย่างต่ำสุด 3 ลิตร , สูงสุด 100 ลิตร15. ขั้นตอนการปฎิบัติงานฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide :

42 DOT Guide : 157

 - กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650
 - ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447,0 2298 2457
16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 477 "

2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า 166 "

3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า - "

4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า - "

5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 1835 "

6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,นำอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า - "

7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. , 0163 "

8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หน้า 415 "

9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หน้า - "

10. Source of Ignition หน้า - "

11. "อื่น ๆ" http://chemtrack.trf.or.th "


หน้าแรก | ชื่อเคมี | รหัส UN/ID No. | รหัส CAS No. | คำนิยาม | แหล่งข้อมูลอ้างอิง | เว็บไซต์อื่น | ข้อเสนอแนะ


หากท่านมีปัญหาในการใช้งานเวปไซต์ กรุณาติดต่อ webmaster โทร. 0 2298 2244