A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 

     
  (40.pdfพิมพ์ PDF)
พบชื่อเคมี: Farmaldenyde CAS No. 50-00-0 UN/ID NO. 1198

การใช้ประโยชน์

ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

อันตรายต่อสุขภาพ

ความคงตัวและการเกิดปฎิกิริยา

อัคคีภัย/ระเบิด

การเก็บรักษา/ขนส่ง

การกำจัดกรณีรั่วไหล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การปฐมพยาบาล

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

การปฎิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสารอ้างอิง

สถิติการเข้าชมหน้านี้: 51158
 
ชื่อเคมี IUPAC: Methanal
ชื่อเคมีทั่วไป Farmaldenyde
ชื่อพ้องอื่นๆ Formalin; HCHO; Formic aldehyde; Formol; Oxymethylene; Morbicid; Veracur; Methylene glycol; Formalin 40; BFV; Fannoform; Formalith; FYDE; HOCH; Karsan; Lysoform; Superlysoform; Oxomethylene; Methan 21; Melamine-Formaldehyde Resin; Formaldehyde ; Formaldehyde, solution, flammable; Formaldehyde, solutions (Formalin) (corrosive); Methyl aldehyde ; Methylene oxide ; Oxomethane
สูตรโมเลกุล 40.gif สูตรโครงสร้าง 50-00-0
รหัส IMO 3 6 CAS No. 50-00-0 รหัส EC NO. 605-001-00-5
UN/ID No. 1198 รหัส RTECS LP 8925000
รหัส EUEINECS/ELINCS 200-001-8 ชื่อวงศ์ -
ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า -
แหล่งข้อมูลอื่นๆ -3. การใช้ประโยชน์ (Uses)


- ใช้เป็นสารยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา
4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD50(มก./กก.) : 
 100
( หนู)
LC50(มก./ม3) :
 -
/ -
ชั่วโมง
( -)
IDLH(ppm) :
 20
ADI(ppm) :
 -
MAC(ppm) :
 -
PEL-TWA(ppm) :
 0.75
PEL-STEL(ppm) :
 -
PEL-C(ppm) :
 -
TLV-TWA(ppm) :
 0.016
TLV-STEL(ppm) :
 -
TLV-C(ppm) :
 -
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) :
 -
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) :
 -
พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm)  :
 
 
 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
 -
ระยะสั้น
 -
ค่าสูงสุด
 -
สารเคมีอันตราย : 
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3

ชนิดที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กรมโรงงานอุตสาหกรรม5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ของเหลว สี : ไม่มีสี กลิ่น : ฉุน นน.โมเลกุล : 30
จุดเดือด(0ซ.) : 96 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) : -15
ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 1.1 ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : 1.04
ความหนืด(mPa.sec) :
 -
ความดันไอ(มม.ปรอท) :
  1.52
ที่
 20
0ซ.
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : ละลายน้ำได้ ที่ 
 -
0ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) :
 -
ที่
 -
0ซ.
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm =
 1.23
มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 =
 0.815
ppm ที่
 25
0ซ.
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :
 6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)


สัมผัสทางหายใจ - การหายใจเข้าไป สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เกิดอาการไอ เจ็บคอ และหายใจติดขัด
สัมผัสทางผิวหนัง - การสัมผัสถูกผิวหนัง สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เป็นผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อน และ ผิวหนังไหม้


กินหรือกลืนเข้าไป - การกลืนหรือกินเข้าไป สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เจ็บคอ ปวดท้อง และท้องร่วง
สัมผัสถูกตา - การสัมผัสถูกตา สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้ตาแดง เจ็บตาและทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน


การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ,อื่น ๆ - สารนี้ทำให้การก่อให้เกิดมะเร็ง
- สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนต่อตา ผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ การหายใจเข้าไปทำให้ปอดอักเสบ การกลืนหรือกินเข้าไปทำลายตับและไต การสัมผัสสารเป็นเวลานาน ทำให้ผิวหนังผิดปกติ ก่อให้เกิดเนื้องอก มีผลทำลายตับ ไต หัวใจ อาจเป็นสารเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม

7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)


- สารที่เข้ากันไม่ได้ : กรดไฮโดรคลอริก เกิดสารพิษ bis - (chloromethyl) ether , สารรีดิวซ์รุนแรงจะทำปฏิกิริยากับสารออกซิไดส์ และสารอินทรีย์หลายชนิด
- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : เมื่อถูกความร้อน สารจะสลายตัวเป็นกรดฟอร์มิก
8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(0ซ.) :  60 จุดลุกติดไฟได้เอง(0ซ.) :  430
ค่า LEL % : 7 UEL % :  73 NFPA Code :    
LFL % : - UFL % :  -
- สารนี้เป็นสารไวไฟ
- อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างไอระเหยของสารนี้และอากาศสามารถเกิดการระเบิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส
- สารดับเพลิง : ผงดับเพลิง , โฟมต้านแอลกอฮอล์ , น้ำฉีดเป็นฝอย , คาร์บอนไดออกไซด์ (ฮาลอน)
- ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่สัมผัสถูกไฟ9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)


- เก็บสารไว้ในบริเวณที่เย็น
- เก็บห่างจากสารออกซิไดซ์
- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- หลีกเลี่ยงการหายใจ การกลืนกิน การสัมผัสถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณเก็บสารเคมี
- ให้ล้างทำความสะอาดร่างกาย ให้ทั่วถึงภายหลังทำการเคลื่อนย้าย
- จัดให้มีฝักบัวอาบน้ำ และอ่างล้างหน้าในบริเวณที่มีการใช้ และเคลื่อนย้ายสาร


10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)


- ให้เก็บส่วนที่หกรั่วไหลในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัด
- วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหล
- ให้หยุดการรั่วไหล ถ้าสามารถทำได้โดยปราศจากความเสี่ยงอันตราย
- ล้างบริเวณสารหกรั่วไหล หลังจากสารเคมีถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว
- ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และแหล่งน้ำอื่นๆ
- ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
- การพิจารณาการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด

11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)


 

 

ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :

- ข้อแนะนำในการเลือกประเภทหน้ากากป้องกันระบบหายใจ
- ที่ช่วงความเข้มข้นที่เกิดกว่าค่ามาตรฐานที่ NIOSH แนะนำหรือที่ทุกช่วงความเข้มข้นที่สามารถวัดได้ : ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก ( pressure-demand / positive pressure mode) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000 หรือให้ใช้อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก ( pressure-demand / positive pressure mode) หรือแบบที่ใช้การทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว และแบบความดันภายในเป็นบวก (combination with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing apparatus) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000
- ในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน : ให้ใช้อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า และอุปกรณ์กรองอนุภาคประสิทธิภาพ (HEPA filter) หรือ ให้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50
12. การปฐมพยาบาล (First Aid)


หายใจเข้าไป:   - ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง นำส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป:   - ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ให้ผู้ป่วยบ้วนล้างปากด้วยน้ำ นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกผิวหนัง:     - ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกตา :   - ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที นำส่งไปพบแพทย์
อื่น ๆ:    

 


13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)


- ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ น้ำเสีย หรือดิน
14. การเก็บและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : 
2016, 2541, 3500, 3800 OSHA NO. : ID 205 , 52
วิธีการเก็บตัวอย่าง :

กระดาษกรอง

หลอดเก็บตัวอย่าง

อิมพิ้นเจอร์
วิธีการวิเคราะห์ :

ชั่งน้ำหนัก

สเปคโตโฟโตมิเตอร์

แก๊ซโครมาโตกราฟฟี

อะตอมมิกแอบซอปชั่น
ข้อมูลอื่น ๆ :
 15. ขั้นตอนการปฎิบัติงานฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide :

19 DOT Guide : 132

 - กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650
 - ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447,0 2298 2457
16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า - "

2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า 148 "

3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า - "

4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า 325-54 "

5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 1688 "

6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,นำอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า - "

7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. , 0275 "

8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หน้า 379 "

9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หน้า - "

10. Source of Ignition หน้า - "

11. "อื่น ๆ" http:\\chemtrack.trf.or.th "


หน้าแรก | ชื่อเคมี | รหัส UN/ID No. | รหัส CAS No. | คำนิยาม | แหล่งข้อมูลอ้างอิง | เว็บไซต์อื่น | ข้อเสนอแนะ


หากท่านมีปัญหาในการใช้งานเวปไซต์ กรุณาติดต่อ webmaster โทร. 0 2298 2244