A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 

     
  (1544.pdfพิมพ์ PDF)
พบชื่อเคมี: Dimethylamine CAS No. 124-40-3 UN/ID NO. 1032, 1160

การใช้ประโยชน์

ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

อันตรายต่อสุขภาพ

ความคงตัวและการเกิดปฎิกิริยา

อัคคีภัย/ระเบิด

การเก็บรักษา/ขนส่ง

การกำจัดกรณีรั่วไหล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การปฐมพยาบาล

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

การปฎิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสารอ้างอิง

สถิติการเข้าชมหน้านี้: 4464
 
ชื่อเคมี IUPAC: N-methylmethanamine
ชื่อเคมีทั่วไป Dimethylamine
ชื่อพ้องอื่นๆ N,N-Dimethylamine; Dimethylamine ; Dimethylamine, aqueous solution;
สูตรโมเลกุล 1544.gif สูตรโครงสร้าง 124-40-3
รหัส IMO 2.1 - CAS No. 124-40-3 รหัส EC NO. 612-001-00-9
UN/ID No. 1032, 1160 รหัส RTECS IP 8750000
รหัส EUEINECS/ELINCS 204-697-4 ชื่อวงศ์ -
ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า AIRGAS INC.
แหล่งข้อมูลอื่นๆ -3. การใช้ประโยชน์ (Uses)


- สารนี้สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ / สังเคราะห์ทางเคมี
4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD50(มก./กก.) : 
 698
( หนู)
LC50(มก./ม3) :
 8353.6
/ 5
ชั่วโมง
( -)
IDLH(ppm) :
 500
ADI(ppm) :
 -
MAC(ppm) :
 -
PEL-TWA(ppm) :
 10
PEL-STEL(ppm) :
 -
PEL-C(ppm) :
 -
TLV-TWA(ppm) :
 5
TLV-STEL(ppm) :
 15
TLV-C(ppm) :
 -
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) :
 -
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) :
 -
พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm)  :
 
 
 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
 -
ระยะสั้น
 -
ค่าสูงสุด
 -
สารเคมีอันตราย : 
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3

ชนิดที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ก๊าซ สี : ไม่มีสี กลิ่น : ฉุน นน.โมเลกุล : 45.08
จุดเดือด(0ซ.) : 6.9 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) : -92
ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 0.66 ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : -
ความหนืด(mPa.sec) :
 -
ความดันไอ(มม.ปรอท) :
  -
ที่
 -
0ซ.
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : 23.7% ที่ 
 -
0ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) :
 14
ที่
 20
0ซ.
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm =
 1.84
มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 =
 0.54
ppm ที่
 25
0ซ.
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :
 6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)


สัมผัสทางหายใจ - การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองจมูก และลำคอ ถ้าสัมผัสในปริมาณมาก จะทำให้เกิดอาการไอ , หายใจติดขัด , เจ็บคอ , ปอดบวม และน้ำท่วมปอด อาจจะทำให้เสียชีวิตได้
สัมผัสทางผิวหนัง - การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคือง เป็นแผลไหม้อย่างรุนแรง หรือผิวหนังอักเสบ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สัมผัส สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนทำให้ผิวหนังเป็นแผลไหม้
กินหรือกลืนเข้าไป - การกลืนหรือกินเข้าไป จะก่อให้เกิดการระคายเคือง ทำลายเนื้อเยื่อของปาก , ลำคอ , หลอดอาหาร และเนื้อเยื่ออื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร


สัมผัสถูกตา - การสัมผัสถูกตา จะก่อให้เกิดการระคายเคือง การมองพร่ามัวชั่วคราว , อาจจะตาบอดได้ และสารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนทำให้ตาเป็นแผลไหม้


การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ,อื่น ๆ - ผลการสัมผัสเรื้อรัง ทำลายตับ , ปอด
- อวัยวะเป้าหมาย : ระบบหายใจ ,ผิวหนัง , ตา7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)


- ความคงตัวทางเคมี : สารนี้มีความเสถียร
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : โลหะทั่วไป , กรด หรือสารออกซิไดซ์ , ปรอท , ACRYLALDEHYDE , กรดเฮไลด์ และกรดแอนไฮไดรด์ โซเดียมไนเตรท ทำปฏิกิริยากับเอมีน เกิดไนโตรโซเอมีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง , มาเลฮิกแอนไฮไดรด์ ทำปฏิกิริยากับเอมีนทำให้เกิดความร้อนออกมา
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อนที่รุนแรง , เปลวไฟ , สารที่เข้ากันไม่ได้


8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(0ซ.) :  -55 จุดลุกติดไฟได้เอง(0ซ.) :  400
ค่า LEL % : 2.8 UEL % :  14.4 NFPA Code :   3-4-0
LFL % : - UFL % :  -
- สารนี้เป็นสารที่ไวไฟ และว่องไวต่อประจุไฟฟ้าสถิตย์
- สารดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำฉีดเป็นฝอย โฟม และฮาลอน
- ไอระเหยของสารนี้หนักกว่าอากาศ และ ไอระเหยของสารสามารถแพร่กระจายออกไปถึงแหล่งจุดติดไฟและอาจเกิดการติดไฟและอาจเกิดการติดไฟย้อนกลับมา
- ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้จะเกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์ , คาร์บอนไดออกไซด์ , ออกไซด์ของไนโตรเจน
- ภาชนะบรรจุของสารอาจเกิดการระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับความร้อนหรือไฟ
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) และชุดป้องกันสารเคมี
- ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่สัมผัสเพลิงไหม้ และลดการเกิดไอระเหย ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นฝอย ไปยังแหล่งรั่วไหลโดยตรง

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)


- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด มีการป้องกันการทำลายทางกายภาพ
- เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง
- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- เก็บห่างจากความร้อน , แหล่งจุดติดไฟ และแสงแดด , สารที่เข้ากันไม่ได้
- หมั่นตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุ
- เก็บที่อุณหภูมิมากกว่า 125 องศาเซลเซียส
- ชื่อทางการขนส่ง : DIMETHYLAMINE , ANHYDROUS
- ประเภทอันตราย : 2.1 ( ก๊าซไวไฟ )
- รหัส UN / NA : UN 1032
- ประเภทบรรจุหีบห่อ : ไม่มีข้อมูลระบุ

10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)


- วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหล ปิด / เคลื่อนย้ายแหล่งจุดติดไฟทั้งหทด และระบายอากาศบริเวณที่สารหกรั่วไหล
- ให้หยุดการรั่วไหล ถ้าสามารถทำได้โดยปราศจากความเสี่ยงอันตราย
- ใช้น้ำฉีดเป็นฝอย เพื่อควบคุมไอระเหยที่เกิดจากสารที่หกรั่วไหล
- เก็บส่วนที่หกรั่วไหลในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัด
- ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
- ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และแหล่งน้ำอื่นๆ
- ล้างบริเวณสารหกรั่วไหล หลังจากสารเคมีถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว
- การพิจารณาการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด


11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)


 

ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :

- ข้อแนะนำในการเลือกประเภทหน้ากากป้องกันระบบหายใจ
- สารที่ช่วงความเข้มข้นไม่เกิน 250 ppm : ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจประเภทที่ใช้การส่งอากาศสำหรับการหายใจ ซึ่งมีอัตราการไหลของอากาศแบบต่อเนื่อง โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 25
- สารที่ช่วงความเข้มข้นไม่เกิน 500 ppm : ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50 ให้ใช้อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50
- ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการเข้าไปสัมผัสกับสารที่ไม่ทราบช่วงความเข้มข้น หรือการเข้าไปในบริเวณที่มีสภาวะอากาศที่เป็น IDLH : ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก ( pressure-demand / positive pressure mode) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000 หรือให้ใช้อุปกรณ์ส่งอากาศสำหรับการหายใจ (Supplied - air respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า ซึ่งมีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก ( pressure-demand / positive pressure mode) หรือแบบที่ใช้การทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว และแบบความดันภายในเป็นบวก (combination with an auxiliary self-contained positive-pressure breathing apparatus) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 10,000
- ในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉิน : ให้ใช้อุปกรณ์ทำให้อากาศบริสุทธิ์ (Air - purifying respirator) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า (gas mask) ซึ่งมี Canister ประเภทที่เหมาะสม หรือให้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับในกรณีการหลบหนีออกจากสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA) โดยแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีค่า APF. = 50
12. การปฐมพยาบาล (First Aid)


หายใจเข้าไป:   - ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นำส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป:   -
สัมผัสถูกผิวหนัง:     - ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก นำส่งไปพบแพทย์ทันที
สัมผัสถูกตา :   - ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที ใช้นิ้วถ่างแยกเปลือกตาออก นำส่งไปพบแพทย์
อื่น ๆ:     - ในกรณีที่เกิดเป็นแผลพุพอง ให้ใช้น้ำอุ่นฉีดล้าง ห้ามใช้น้ำร้อน ถ้าหาน้ำอุ่นไม่ได้ ให้ใช้ผ้าพันรอบบริเวณที่ปนเปื้อน

 


13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)


- ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน
14. การเก็บและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : 
2010 OSHA NO. : -
วิธีการเก็บตัวอย่าง :

กระดาษกรอง

หลอดเก็บตัวอย่าง

อิมพิ้นเจอร์
วิธีการวิเคราะห์ :

ชั่งน้ำหนัก

สเปคโตโฟโตมิเตอร์

แก๊ซโครมาโตกราฟฟี

อะตอมมิกแอบซอปชั่น
ข้อมูลอื่น ๆ :
  - การเก็บตัวอย่างใช้ : ใช้หลอดขนาด 150 mg / 75 mg
- อัตราการไหลสำหรับเก็บตัวอย่าง : 0.01 ถึง 1 ลิตรต่อนาที
- ปริมาตรเก็บตัวอย่างต่ำสุด-สูงสุด : ต่ำสุด 3 ลิตร สูงสุด 30 ลิตร15. ขั้นตอนการปฎิบัติงานฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide :

05 , 18 DOT Guide : 118 , 129

 - กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650
 - ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447,0 2298 2457
16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 338 "

2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า 110 "

3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า 1.192 "

4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า 325-41 "

5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 1275 "

6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,นำอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า 29 "

7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. , 0260 "

8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หน้า - "

9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หน้า 28 "

10. Source of Ignition หน้า 91 "

11. "อื่น ๆ" http://chemtrack.trf.or.th "


หน้าแรก | ชื่อเคมี | รหัส UN/ID No. | รหัส CAS No. | คำนิยาม | แหล่งข้อมูลอ้างอิง | เว็บไซต์อื่น | ข้อเสนอแนะ


หากท่านมีปัญหาในการใช้งานเวปไซต์ กรุณาติดต่อ webmaster โทร. 0 2298 2244