A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 

     
  (1489.pdfพิมพ์ PDF)
พบชื่อเคมี: Ortho-boric acid ; Boracic acid CAS No. 10043-35-3 UN/ID NO. -

การใช้ประโยชน์

ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

อันตรายต่อสุขภาพ

ความคงตัวและการเกิดปฎิกิริยา

อัคคีภัย/ระเบิด

การเก็บรักษา/ขนส่ง

การกำจัดกรณีรั่วไหล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การปฐมพยาบาล

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

การปฎิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสารอ้างอิง

สถิติการเข้าชมหน้านี้: 14711
 
ชื่อเคมี IUPAC: Boric acid; Trihydroxyborane;
ชื่อเคมีทั่วไป Ortho-boric acid ; Boracic acid
ชื่อพ้องอื่นๆ Boracic acid; Borofax; Boron trihydroxide; Kjel-sorb; Hydrogen orthoborate; Three elephant; Kill-off; Orthoboric acid (H3BO3);
สูตรโมเลกุล 1489.gif สูตรโครงสร้าง 10043-35-3
รหัส IMO - - CAS No. 10043-35-3 รหัส EC NO. -
UN/ID No. - รหัส RTECS ED 4550000
รหัส EUEINECS/ELINCS 233-139-2 ชื่อวงศ์ -
ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า JT Baker Inc.
แหล่งข้อมูลอื่นๆ -3. การใช้ประโยชน์ (Uses)


-
4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD50(มก./กก.) : 
 2660
( หนู)
LC50(มก./ม3) :
 -
/ -
ชั่วโมง
( -)
IDLH(ppm) :
 -
ADI(ppm) :
 -
MAC(ppm) :
 -
PEL-TWA(ppm) :
 5.93
PEL-STEL(ppm) :
 -
PEL-C(ppm) :
 -
TLV-TWA(ppm) :
 -
TLV-STEL(ppm) :
 -
TLV-C(ppm) :
 -
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) :
 -
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) :
 -
พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm)  :
 
 
 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
 -
ระยะสั้น
 -
ค่าสูงสุด
 -
สารเคมีอันตราย : 
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3

ชนิดที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักงานอาหารและยา5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ของแข็ง สี : สีขาว กลิ่น : ไม่มีกลิ่น นน.โมเลกุล : 61.83
จุดเดือด(0ซ.) : - จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) : 169
ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 1.43 ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : -
ความหนืด(mPa.sec) :
 -
ความดันไอ(มม.ปรอท) :
  2.6
ที่
 20
0ซ.
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : 5.556 ที่ 
 -
0ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) :
 5.1
ที่
 -
0ซ.
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm =
 2.528
มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 =
 0.395
ppm ที่
 25
0ซ.
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :
 6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)


สัมผัสทางหายใจ - การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกของทางเดินหายใจ อาจจะทำให้มีการดูดซึมของสารผ่านทางเยื่อเมือก ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง เซื่องซึม เป็นผื่นแดงบนผิวหนัง ปวดศีรษะ อุณหภูมิในร่างกายลดลง ความดันโลหิตต่ำ ไตได้รับอันตราย ภาวะที่ผิวหนังเป็นสีน้ำเงินเนื่องจากขาดออกซิเจน หมดสติ และตาย
สัมผัสทางผิวหนัง - การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง สารดูดซึมอย่างรวดเร็วจะทำลายผิวหนังหรือเป็นแผลไหม้ การดูดซึมผ่านผิวหนังจะมีอาการเช่นเดียวกับการหายใจ และการกลืนหรือกินเข้าไป ในผู้ใหญ่ถ้ากลืนหรือกินเข้าไปมากกว่า 30 กรัม อาจทำให้เสียชีวิตได้
กินหรือกลืนเข้าไป - การกลืนหรือกินเข้าไปจะมีอาการเช่นเดียวกับหายใจเข้าไป ในผู้ใหญ่ถ้ากินสารนี้เข้าไปมากกว่า 30 กรัม อาจจะทำให้ตายได้
สัมผัสถูกตา - การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดการระคายเคือง เป็นผื่นแดง และเป็นปวด
การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ,อื่น ๆ - การได้รับสารติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้น้ำหนักลด อาเจียน ท้องร่วง อาการผื่นแดงบนผิวหนัง อาการชักกระตุกอย่างรุนแรง และโรคโลหิตจาง
- สารนี้อาจทำลายตับและไต ทางเดินอาหาร เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)


- ความคงตัว : สารนี้มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติของการใช้และการเก็บ
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : โพแทสเซียม acitic anhydride เบส คาร์บอเนต และไฮดรอกไซด์
- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : สูญเสียสมบัติทางเคมีเมื่อละลายน้ำ โดยให้ความร้อนเกิดกรดเมตาบอริก ที่อุณหภูมิ 212-221 ฟาเรนไฮด์ Pyroboric acid ที่อุณหภูมิ 285-320 ฟาเรนไฮด์ และ Boric anhydride ที่อุณหภูมิสูงขึ้น
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้น
- ถ้าได้รับความชื้น กรดบอริกจะมีฤทธิ์กัดกร่อนเหล็ก
8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(0ซ.) :  - จุดลุกติดไฟได้เอง(0ซ.) :  -
ค่า LEL % : - UEL % :  - NFPA Code :   1-0-0
LFL % : - UFL % :  -
- สารดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้วิธีที่เหมาะสมกับเพลิงโดยรอบ คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม
- ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว(SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า และชุดป้องกันสารเคมี
- ของผสมระหว่างโพแทสเซียม และกรดบอริกจะระเบิดได้เมื่อได้รับการกระแทก9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)


- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด
- เก็บภายในที่ที่เย็น แห้ง
- ภาชนะบรรจุสารนี้ควรทำมาจากส่วนผสมของเหล็กที่มีคาร์บอนหรืออลูมิเนียม
- สำหรับการเก็บในสภาวะที่มีความชื้นควรใช้ภาชนะบรรจุที่ทำจากสแตนเลส
- ควรเก็บสารนี้ในห้องที่มีการควบคุมหรือป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ
- หลังจากทำการเคลื่อนย้ายสารทุกครั้งให้ทำการล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผิวหนังถลอกหรือเป็นแผล
- ภาชนะบรรจุที่ว่างเปล่าแต่มีสารเคมีตกค้างอยู่อาจเป็นอันตรายได้
10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)


- วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหกรั่วไหล ระบายอากาศในพื้นที่ที่หกรั่วไหล สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
- เก็บกวาดสารที่หกรั่วไหลใส่ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่ หรือกำจัดโดยใช้วิธีการที่ไม่ทำให้เกิดฝุ่น
- การพิจารณาการกำจัด : ไม่ว่าสารอะไรก็ตามไม่สามารถปลอดภัยได้สำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ ควรกำจัดเช่นเดียวกับกากของเสีย และการกำจัดก็ควรปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด
- อพยพคนออกจากบริเวณที่หกรั่วไหล
- หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นกระจาย
11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)


 

 

 

ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :
12. การปฐมพยาบาล (First Aid)


หายใจเข้าไป:   - ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจนช่วย นำส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป:   - ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ให้กระตุ้นให้อาเจียนโดยแพทย์ ห้ามไม่ให้นำสิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกผิวหนัง:     - ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ซักทำความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำกลับมาใช้ไหม่ นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกตา :   - ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาโดยทันทีด้วยน้ำปริมาณมากๆอย่างน้อย 15 นาที พร้อมกระพริบตาถี่ๆ นำส่งไปพบแพทย์ทันที
อื่น ๆ:     -

 


13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)


- ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ น้ำเสีย หรือดิน
- เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
14. การเก็บและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : 
- OSHA NO. : -
วิธีการเก็บตัวอย่าง :

กระดาษกรอง

หลอดเก็บตัวอย่าง

อิมพิ้นเจอร์
วิธีการวิเคราะห์ :

ชั่งน้ำหนัก

สเปคโตโฟโตมิเตอร์

แก๊ซโครมาโตกราฟฟี

อะตอมมิกแอบซอปชั่น
ข้อมูลอื่น ๆ :
 15. ขั้นตอนการปฎิบัติงานฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide :

- DOT Guide : -

 - กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650
 - ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447,0 2298 2457
16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า - "

2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า - "

3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า - "

4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า - "

5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 496 "

6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,นำอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า - "

7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. , - "

8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หน้า - "

9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หน้า - "

10. Source of Ignition หน้า - "

11. "อื่น ๆ" http://chemtrack.trf.or.th "


หน้าแรก | ชื่อเคมี | รหัส UN/ID No. | รหัส CAS No. | คำนิยาม | แหล่งข้อมูลอ้างอิง | เว็บไซต์อื่น | ข้อเสนอแนะ


หากท่านมีปัญหาในการใช้งานเวปไซต์ กรุณาติดต่อ webmaster โทร. 0 2298 2244