A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 

     
  (1387.pdfพิมพ์ PDF)
พบชื่อเคมี: Sodium silicate CAS No. 6834-92-0 UN/ID NO. -

การใช้ประโยชน์

ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

อันตรายต่อสุขภาพ

ความคงตัวและการเกิดปฎิกิริยา

อัคคีภัย/ระเบิด

การเก็บรักษา/ขนส่ง

การกำจัดกรณีรั่วไหล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การปฐมพยาบาล

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

การปฎิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสารอ้างอิง

สถิติการเข้าชมหน้านี้: 18976
 
ชื่อเคมี IUPAC: Disodium Monosilicate
ชื่อเคมีทั่วไป Sodium silicate
ชื่อพ้องอื่นๆ Sodium metasilicate ; Water glass ; Soluble glass ; Disodium metasilicate ; Silicid acid anhydrous sodium metasilicate ; Dicodium salt
สูตรโมเลกุล 1387.gif สูตรโครงสร้าง 6834-92-0
รหัส IMO 6.1 8 CAS No. 6834-92-0 รหัส EC NO. -
UN/ID No. - รหัส RTECS VV9275000
รหัส EUEINECS/ELINCS 229-912-9 ชื่อวงศ์ Silicate
ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า CHEMINFO
แหล่งข้อมูลอื่นๆ -3. การใช้ประโยชน์ (Uses)


- ใช้เป็นสารในการทำความสะอาด, ทำสบู่ และเครื่องสำอางค์อื่น ๆ
4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD50(มก./กก.) : 
 1153
( หนู)
LC50(มก./ม3) :
 -
/ -
ชั่วโมง
( -)
IDLH(ppm) :
 -
ADI(ppm) :
 -
MAC(ppm) :
 -
PEL-TWA(ppm) :
 1
PEL-STEL(ppm) :
 -
PEL-C(ppm) :
 -
TLV-TWA(ppm) :
 1
TLV-STEL(ppm) :
 -
TLV-C(ppm) :
 -
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) :
 -
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) :
 -
พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm)  :
 
 
 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
 -
ระยะสั้น
 -
ค่าสูงสุด
 -
สารเคมีอันตราย : 
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3

ชนิดที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ผง,ก้อน(คล้ายแก้ว) สี : ขาวถึงเขียว กลิ่น : - นน.โมเลกุล : 122.1
จุดเดือด(0ซ.) : - จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) : 1088
ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 2.614 ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : -
ความหนืด(mPa.sec) :
 -
ความดันไอ(มม.ปรอท) :
  -
ที่
 -
0ซ.
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : ละลายนำ้ได้ ที่ 
 -
0ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) :
 12.5
ที่
 -
0ซ.
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm =
 0.2
มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 =
 5
ppm ที่
 25
0ซ.
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :
  - สารนี้สามารถละลายได้ในเอธานอล กรด สารละลายเกลือ6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)


สัมผัสทางหายใจ - การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดอาการไอ และหายใจติดขัด
สัมผัสทางผิวหนัง - การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังก่อให้เกิดผื่นแดง และปวดได้
กินหรือกลืนเข้าไป - ถ้ากลืนหรือกินเข้าไปจะก่อให้เกิดอาการเจ็บคอ ปวดท้อง คลื่นไส้ และอาเจียนได้
สัมผัสถูกตา - การสัมผัสถูกตาอาจจะก่อให้เกิดอาการตาแดง และปวดตา และทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนได้
การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ,อื่น ๆ -7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)


- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : จะไม่เกิดขึ้น
- การกัดกร่อนต่อโลหะ : สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนต่ออลูมิเนียม สังกะสี
- อันตรายจากการสลายตัว : จะทำให้เกิดฟูม/ก๊าซพิษของ Na2O

8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(0ซ.) :  - จุดลุกติดไฟได้เอง(0ซ.) :  -
ค่า LEL % : - UEL % :  - NFPA Code :    
LFL % : - UFL % :  -
- สารนี้ไม่ไวไฟ
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้เลือกใช้สารดับเพลิง/วิธีการดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับสภาพเกิดเพลิงโดยรอบ9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)


- เก็บในบริเวณที่เหมาสมสำหรับการเก็บสารเคมีทั่วไป

10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)


- วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการหกรั่วไหล
- ล้างบริเวณสารหกรั่วไหล หลังจากสารเคมีถูกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว
- ป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และแหล่งน้ำอื่นๆ
- การพิจารณาการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด
11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)


 

 

 

ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :
12. การปฐมพยาบาล (First Aid)


หายใจเข้าไป:   - ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ นำส่งไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป:   - ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ให้ผู้ป่วยบ้วนล้างปากด้วยน้ำ นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกผิวหนัง:     - ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ฉีดล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำ พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก นำส่งไปพบแพทย์
สัมผัสถูกตา :   - ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆ นำส่งไปพบแพทย์
อื่น ๆ:     - ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างตาด้วยน้ำ นำส่งไปพบแพทย์

 


13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)


- ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม
14. การเก็บและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : 
- OSHA NO. : -
วิธีการเก็บตัวอย่าง :

กระดาษกรอง

หลอดเก็บตัวอย่าง

อิมพิ้นเจอร์
วิธีการวิเคราะห์ :

ชั่งน้ำหนัก

สเปคโตโฟโตมิเตอร์

แก๊ซโครมาโตกราฟฟี

อะตอมมิกแอบซอปชั่น
ข้อมูลอื่น ๆ :
 15. ขั้นตอนการปฎิบัติงานฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide :

- DOT Guide : -

 - กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650
 - ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447,0 2298 2457
16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า - "

2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า - "

3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า - "

4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า - "

5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 2995 "

6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,นำอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า - "

7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. , - "

8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หน้า - "

9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หน้า - "

10. Source of Ignition หน้า - "

11. "อื่น ๆ" - "


หน้าแรก | ชื่อเคมี | รหัส UN/ID No. | รหัส CAS No. | คำนิยาม | แหล่งข้อมูลอ้างอิง | เว็บไซต์อื่น | ข้อเสนอแนะ


หากท่านมีปัญหาในการใช้งานเวปไซต์ กรุณาติดต่อ webmaster โทร. 0 2298 2244