A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

 

     
  (1199.pdfพิมพ์ PDF)
พบชื่อเคมี: Methyl ethyl ketone peroxide (concentration 60%) CAS No. 1338-23-4 UN/ID NO. 2250, 2563

การใช้ประโยชน์

ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

อันตรายต่อสุขภาพ

ความคงตัวและการเกิดปฎิกิริยา

อัคคีภัย/ระเบิด

การเก็บรักษา/ขนส่ง

การกำจัดกรณีรั่วไหล

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การปฐมพยาบาล

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

การปฎิบัติกรณีฉุกเฉิน

เอกสารอ้างอิง

สถิติการเข้าชมหน้านี้: 8365
 
ชื่อเคมี IUPAC: 2-Bulanone peroxide
ชื่อเคมีทั่วไป Methyl ethyl ketone peroxide (concentration 60%)
ชื่อพ้องอื่นๆ Ethyl methyl ketone peroxide mek peroxide mekp
สูตรโมเลกุล 1199.gif สูตรโครงสร้าง 1338-23-4
รหัส IMO - - CAS No. 1338-23-4 รหัส EC NO. -
UN/ID No. 2250, 2563 รหัส RTECS -
รหัส EUEINECS/ELINCS - ชื่อวงศ์ -
ชื่อผู้ผลิต/นำเข้า -
แหล่งข้อมูลอื่นๆ -3. การใช้ประโยชน์ (Uses)4. ค่ามาตรฐานและความเป็นพิษ (Standard and Toxicity)

LD50(มก./กก.) : 
 484
( หนู)
LC50(มก./ม3) :
 1442
/ 4
ชั่วโมง
( หนู)
IDLH(ppm) :
 -
ADI(ppm) :
 -
MAC(ppm) :
 -
PEL-TWA(ppm) :
 -
PEL-STEL(ppm) :
 -
PEL-C(ppm) :
 0.2
TLV-TWA(ppm) :
 0.2
TLV-STEL(ppm) :
 -
TLV-C(ppm) :
 0.2
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535(ppm) :
 -
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ppm) :
 -
พรบ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3
พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ppm)  :
 
 
 
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
 -
ระยะสั้น
 -
ค่าสูงสุด
 -
สารเคมีอันตราย : 
พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 :

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3

ชนิดที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :5. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

สถานะ : ของเหลว สี : ไม่มีสี กลิ่น : เฉพาะตัว นน.โมเลกุล : 176.2
จุดเดือด(0ซ.) : 80 จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง(0ซ.) : -
ความถ่วงจำเพาะ(น้ำ=1) : 1.12 ความหนาแน่นไอ(อากาศ=1) : -
ความหนืด(mPa.sec) :
 -
ความดันไอ(มม.ปรอท) :
  -
ที่
 -
0ซ.
ความสามารถในการละลายน้ำที่(กรัม/100 มล.) : ละลายน้ำได้ ที่ 
 -
0ซ. ความเป็นกรด-ด่าง(pH) :
 -
ที่
 -
0ซ.
แฟคเตอร์แปลงหน่วย 1 ppm =
 7.21
มก./ม3 หรือ 1 มก./ม3 =
 0.14
ppm ที่
 25
0ซ.
ข้อมูลทางกายภาพและเคมีอื่น ๆ :
 6. อันตรายต่อสุขภาพอนามัย (Health Effect)


สัมผัสทางหายใจ การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการเจ็บคอ ไอ หายใจติดขัด น้ำท่วมปอด
สัมผัสทางผิวหนัง การสัมผัสถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระเคยเคืองต่อผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นแดง และปวดได้
กินหรือกลืนเข้าไป การกลืนหรือกินเข้าไป จะก่อให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องร่วง และอาเจียน
สัมผัสถูกตา การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดอาการตาแดง ปวดตา และทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนได้
การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ,อื่น ๆ การรับสารเข้าไปในปริมาณมากๆ จะก่อให้เกิดการทำลายตับและไตได้7. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reaction)


- ความคงตัวทางเคมี : สารนี้สามารถสลายตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 80 องศาเซลเซียล
- สารที่เข้ากันไม่ได้ : สารนี้สามารถเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับเกลือและออกไซด์ของโลหะหนัก เทอเทียรีเอมีน กรด และเบสเข้มข้น
8. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด (Fire and Explosion)

จุดวาบไฟ(0ซ.) :  100 จุดลุกติดไฟได้เอง(0ซ.) :  -
ค่า LEL % : - UEL % :  - NFPA Code :    
LFL % : - UFL % :  -
- สารนี้เป็นสารไวไฟ
- สารดับเพลิง ในกรณีเกิดเพลิงไหม้รุนแรงให้ใช้น้ำ น้ำฉีดเป็นฝอย ผงดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์ ฮาลอน
- อย่าใช้โฟมในการฉีดดับเพลิง
- ให้ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพื่อหล่อเย็นภาชนะที่ถูกเพลิงไหม้

9. การเก็บรักษา/สถานที่เก็บ/เคลื่อนย้าย/ขนส่ง (Storage and Handling)


- เก็บในบริเวณที่ป้องกันการเกิดไฟไหม้
- เก็บแยกออกจากสารอื่น
- เก็บในที่แห้ง
- เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ และเก็บในบริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่
10. การกำจัดกรณีรั่วไหล (Leak and Spill)


- ให้เคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่มีการหกรั่วไหล
- เก็บส่วนที่หกรั่วไหลใส่ในภาชนะบรรจุ และเคลื่อนย้ายออกสู่บริเวณที่ปลอดภัย
- ให้ดูดซับส่วนที่หกรั่วไหลด้วยทราย วัสดุดูดซับที่เฉื่อย
- อย่าใช้ขี้เลื่อย หรือสารที่ไวไฟในการดูดซับสาร
- การพิจารณาการกำจัด : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด
11. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPD/PPE)


 

 

ข้อแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPD/PPE) :

- ควรเลือกใช้ถุงมือประเภท Laminated Film แต่ควรหลีกเลี่ยงถุงมือประเภท Nitrile Unsupported Neopene Polyvinyl Chloride (Vinyl) และ Neoprene/Natural Rubber Blend
12. การปฐมพยาบาล (First Aid)


หายใจเข้าไป:   การหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ จัดให้ผู้ป่วยอยู่ท่าทีสบาย และนำส่งแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป:   การกลืนหรือกินเข้าไปให้บ้วนล้างปาก และนำส่งแพทย์ทันที
สัมผัสถูกผิวหนัง:     การสัมผัสถูกผิวหนังให้ฉีดล้างผิวหน้าด้วยน้ำ พร้อมถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก
สัมผัสถูกตา :   การสัมผัสถูกตาให้ฉีดล้างตาด้วยน้ำ นำส่งแพทย์
อื่น ๆ:     -

 


13. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts)


- ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ น้ำเสีย หรือดิน
14. การเก็บและวิเคราะห์ (Sampling and Analytical)

NMAM NO. : 
3508 OSHA NO. : 77
วิธีการเก็บตัวอย่าง :

กระดาษกรอง

หลอดเก็บตัวอย่าง

อิมพิ้นเจอร์
วิธีการวิเคราะห์ :

ชั่งน้ำหนัก

สเปคโตโฟโตมิเตอร์

แก๊ซโครมาโตกราฟฟี

อะตอมมิกแอบซอปชั่น
ข้อมูลอื่น ๆ :
 15. ขั้นตอนการปฎิบัติงานฉุกเฉิน (Emergency Response)

AVERS Guide :

34 DOT Guide : 156

 - กรณีฉุกเฉินโปรดใช้บริการระบบให้บริการข้อมูลการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีทางโทรศัพท์หรือสายด่วน AVERS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650
 - ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ โทร 0 2298 2447,0 2298 2457
16. เอกสารอ้างอิง (Reference)

1. "Chemical Safety Sheet ,Samsom Chemical Publisher ,1991 ,หน้า 597 "

2. "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.US.DHHS ,1990 ,หน้า 208-209 "

3. "Lange'S Handbook of Chemistry McGrawHill ,1999 ,หน้า - "

4. "Fire Protection Guide to Hazardous Material ,NFPA ,1994 ,หน้า - "

5. "ITP. SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials ,1996 ,หน้า 2239 "

6. "สอป.มาตรฐานสารเคมีในอากาศและดัชนีวัดทางชีวภาพ ,นำอักษรการพิมพ์ ,2543 ,หน้า 41 "

7. "http://www.cdc.gov/NIOSH ,CISC Card. , - "

8. "Firefighter 's Hazardous Materials Reference Book ,1997 ,หน้า - "

9." ACGIH. 2000 TLVs and BEIs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents ,and Biological Exposure Indices. Ohio.,2000 ,หน้า 41 "

10. Source of Ignition หน้า - "

11. "อื่น ๆ" - "


หน้าแรก | ชื่อเคมี | รหัส UN/ID No. | รหัส CAS No. | คำนิยาม | แหล่งข้อมูลอ้างอิง | เว็บไซต์อื่น | ข้อเสนอแนะ


หากท่านมีปัญหาในการใช้งานเวปไซต์ กรุณาติดต่อ webmaster โทร. 0 2298 2244