ข้อแนะนำ รหัส CAS No. หมายถึง กลุ่มตัวเลขของสารเคมีที่จดทะเบียนกับ Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society สำหรับชี้บ่งชนิดของสารเคมี ประกอบด้วยตัวเลข 3 กลุ่ม ดังนี้
การพิมพ์ตัวเลขแต่ละกลุ่มให้พิมพ์คั่นด้วย " - " เสมอ

ข้อควรทราบ
-กรณีที่ผลการสืบค้นข้อมูล MSDS ของสารเคมี ระบุว่า "ไม่พบรายการ" แสดงว่าข้อมูล MSDS ของสารเคมีดังกล่าว ไม่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ แต่สามารถสืบค้นข้อมูลสารเคมี MSDS ได้จาก เว็บไซต์อื่น ๆ (อยู่ตรงแถบหัวข้อทางด้านซ้าย) ตามที่กรมควบคุมมลพิษเสนอแนะไว้ข้างต้น หรือสืบค้นจาก www.google.co.th
-กรณีที่ต้องการทราบว่า สารเคมีนั้นจัดเป็นวัตถุอันตรายภายใต้ พรบ.วัตถุอันตรายหรือไม่ สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามเว็บไซต์ด้านล่าง
   สายด่วนตรวจสอบวัตถุอันตราย
   สำนักควบคุมวัตถุอันตราย
หรือติดต่อสำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทร. 0 2202 4225-7 , 0 2202 4235-6
โทรสาร. 0 2202 4089 ,0 22024233

 
หน้าแรก | ชื่อเคมี | รหัส UN/ID No. | รหัส CAS No. | คำนิยาม | แหล่งข้อมูลอ้างอิง | เว็บไซต์อื่น | ข้อเสนอแนะ


หากท่านมีปัญหาในการใช้งานเวปไซต์ กรุณาติดต่อ webmaster โทร. 0 2298 2244